6 besimet e çdo muslimani rreth Jezusit, të cilat çdo i krishter duhet t’i dijë

Muslimanët dhe të krishterët kanë shumë gjëra të përbashkëta, pasi dhe rrënjët e tyre janë abrahamike – nga Ibrahimi (a.s), i cili konsiderohet si “babai i profetëve” dhe i monoteizmit. Vetë Islami dhe Krishtërimi përfshihen ndër dy besimet monoteike, së bashku me hebraizmin; sado që muslimanët kontestojnë devijimet doktrinore të hebrenjve dhe krishterëve.

Dhe në historinë e raporteve mes dy besimeve, shënohet rasti i sundimtarit të krishterë të Abisinisë, i cili strehoi muslimanët e parë që po largoheshin nga Meka për shkak të persekutimit nga idhujtarët.

Ata ishin këshilluar që të shkojnë atje nga vetë profeti Muhamed, pikërisht nga fakti se ai ishte prej “njerëzve të librit”, siç cilësohen të krishterët në Kur’an.

Në vijim po i radhisim 6 besimet e muslimanit rreth Jezusit – Isait siç e njohin dhe e thërrasin ata – të cilat çdo i krishterë duhet t’i dijë se cilat janë:

-Një person nuk mund të jetë musliman pa besuar në Jezusin

 Muslimani duhet të besojë dhe të respektojë të gjithë profetët me qëllim që të llogaritet si besimtar. Nga Adami te Nuhu (Noa), nga Musai (Moisiu) te Isai (Jezusi) e deri te profeti i fundit, Muhamedi.

“O ju (besimtarë) thuani: “Ne i besuam All-llahut, atë që na u shpall neve, atë që iu shpall Ibrahimit, Ismailit, Is’hakut, Jakubit dhe pasardhësve (të Jakubit që ishin të ndarë në dymbëdhjetë kabile), atë që i është dhënë Musait, Isait dhe atë që iu është dhënë nga Zoti i tyre pejgamberëve, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej tyre dhe ne vetëm Atij i jemi bindur”. Kur’an 2:136.

Lindja e tij ishte mrekulli nga Zoti

Muslimanët gjithashtu besojnë se Jezusi lindi në mënyrë të mrekullueshme pa baba, nga virgjëresha Mari. Nëna e tij gjithashtu respektohet dhe nderohet në të gjithë aktet e adhurimit nga muslimanët dhe ajo është e njohur të ketë qenë një njeri i përkushtuar dhe i devotshëm. Një kapitull i tërë i Kur’anit është emëruar sipas emrit të saj.

“Përkujto kur engjëjt i thanë: “Oj Mejreme, All-llahu të përgëzon me fjalën e vet (me lindjen e një fëmije si rezultat i fjalës së Zotit) emri i të cilit është Mesih, Isa, bir i Merjemes, i famshëm në Dunja e Ahiret dhe nga të afërmit (e Zotit)”. Ku’ran  3:45

-Ai bëri mrekullira

Muslimanët besojnë se Jezusi bëri shumë mrekulli, të tilla si krijimi i një zogu nga balta, ose shërimi i të verbërve dhe personave lebrozë, si dhe kthimin e të vdekurve përsëri në jetë.

“Dhe, i dërguar te bijtë e Israilit: Unë kam ardhur nga Zoti juaj me argument, unë ju bëj nga balta diç si shpendi, i fryej atij dhe ai me lejen e All-llahut bëhet shpend, unë i shëroj të verbërit, të sëmurit në lëkurë, dhe unë me lejen e All-llahut i ngjall të vdekurit: unë ju tregoj për atë që e hani dhe për atë që e depononi në shtëpitë tuaja. Vërtet, kjo është fakt për ju nëse jeni besimtarë”. Ku’ran 3:49.

Vini re se si Zoti shpjegon se të gjitha mrekullitë u kryen vetëm me lejen e Zotit, në mënyrë që populli të mos fillojë të mendojë se ai ishte Perëndi.

-Ai nuk është Zot

Muslimanët besojnë se ai ishte një nga profetët më të mëdhenj të dërguar nga Zoti, por ai nuk ishte hyjnor. Muslimanët nuk besojnë se ai ishte i biri i Zotit apo Zoti i mishëruar, ata besojnë se ai ishte një njeri të cilit i është dhënë detyra e përcjelljes së mesazhit për njerëzit dhe për të predikuar se ka vetëm një Zot.

“O ithtarët e librit, mos teproni në fenë tuaj dhe mos thuani tjetër gjë për All-llahun, përveç asaj që është e vërtetë. Mesihu, Isa, bir i Merjemes, ishte vetëm i dërguar i All-llahut. Ishte fjalë e Tij (bëhu) që ia drejtoi Merjemes dhe ishte frymë (shpirt) nga Ai. Besojeni pra All-llahun dhe të dërguarin e Tij e mos thoni: “Tre” (trini). Pushoni (së thëni), se është më mirë për ju. All-llahu është vetëm një All-llah; larg qoftë asaj që Ai të ketë fëmijë. Ç’ka në qiej dhe ç’ka në tokë është vetëm e Tij. Mjafton që All-llahu është planifikues i pavarur.” Ku’ran 4:171  

-Ai nuk u kryqëzua

Besimi i krishterë thotë se Jezusi u kryqëzua, por muslimanët ndryshojnë në këtë pikë. Muslimanët besojnë se Jezusi u ngrit në qiell nga Perëndia dhe në vend të tij u kryeqzua një prej kundërshtarëve i cili është bërë të duket si Jezusi.

“Madje për shkak të thënies së tyre: “Ne e kemi mbytur Mesihun, Isain, birin e Merjemes, të dërguarin e All-llahut”. Po ata as nuk e mbytën as nuk e gozhduan (nuk e kryqëzuan në gozhda), por atyre u përngjau. Ata që nuk u pajtuan rreth (mbytjes së) tij, janë në dilemë për të (për mbytje) e nuk kanë për të kurrfarë dije të saktë, përveç që iluzojnë. E ata me siguri nuk e mbytën atë”. Ku’ran 4:157.

 

-Jezusi do të kthehet

Muslimanët besojnë se Jezusi do të kthehet para ditëve të fundit dhe do të vendosë paqen dhe drejtësinë në tokë. Si pjesë e një transmetimi më të gjatë, profeti Muhamed është raportuar të ketë thënë:

“Pasha Atë në duart e të cilit është jeta ime, me siguri biri i Merjemes do të zbresë në mesin tuaj si sundimtar i drejtë …”. Paralajmërim profetik nga Muhamedi (a.s), gjendur në tek Sahih Al Bukhari. /tesheshi.com/