Komuna e Tetoves njoftim per legalzimin e objekteve

N J O F T I M
Njoftohen të gjithë pronarët e objekteve të ndërtuara pa leje, të cilët kërkesën mbi përcaktimin statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje e kanë parashtruar në pajtim me nenin 5 të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për procedim me objektet e ndërtuara pa leje (“ Gazeta zyrtare e RM” nr.44/14), dhe që në arkivin e komunës së Tetovës është evidentuar me nr.arkivor 22, se afati i dorëzimit të elaboratit gjeodezik mbi përcaktimin e gjendjes faktike u skadon me dt. 31.12.2016.
Në qoftë se parashtruesit elaboratin gjeodezik nuk e dorëzojnë përfundimisht me dt. 31.12.2016, kërkesa mbi përcaktimi e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje ne pajtim me Ligjin do t’u REFUZOHET