Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikim hapësinor ju fton në punëtorinë rajonale për menaxhimin e mbeturinave

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ju fton në Punëtorinë rajonale për prezentimin e planit rajonal për menaxhim me mbeturinat për rajonin e Vardarit që do të mbahet më 1 nëntor 2016 në orën 12:00 në Veles (në hotelin Romantik, rr. 8 Shtatori nr. 57 Veles).

Pas punëtorisë është paraparë Debat publik për Raportin e vlerësimit strategjik të mjedisit jetësor nga zbatimi i Planit rajonal për menaxhim me mbeturinat për rajonin e Vardarit për komunat: Veles, Çashkë dhe Lozovë.

Plani rajonal për menaxhim me mbeturinat për rajonin e Vardarit është hartuar në kuadër të projektit „Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për vendosjen e sistemit të integruar, financiarisht të vetëqëndrueshëm për menaxhim me mbeturinat në rajonin e Pellagonisë, rajonin Jugperëndimor, rajonin e Vardarit dhe rajonin e Shkupit“, EuropeAid/136347/IH/SER/MK, i financuar nga Bashkimi Evropian, i inicuar nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, në kuadër të IPA-s, për të cilin është lidhur marrëveshje dhe është zbatuar nga Sektori për financim qendror dhe lidhje të marrëveshjeve, Ministria e financave dhe i implementuar nga ENVIROPLAN S.A. dhe partnerët e saj të konsorciumit LOUIS BERGER – BiPRO GmbH – EPEM S.A. – SLR Consulting Limited.

me mbeturinat për rajonin e Vardarit që do të mbahet më 1 nëntor 2016 në orën 12:00 në Veles (në hotelin Romantik, rr. 8 Shtatori nr. 57 Veles).

Pas punëtorisë është paraparë Debat publik për Raportin e vlerësimit strategjik të mjedisit jetësor nga zbatimi i Planit rajonal për menaxhim me mbeturinat për rajonin e Vardarit për komunat: Veles, Çashkë dhe Lozovë.

Plani rajonal për menaxhim me mbeturinat për rajonin e Vardarit është hartuar në kuadër të projektit „Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për vendosjen e sistemit të integruar, financiarisht të vetëqëndrueshëm për menaxhim me mbeturinat në rajonin e Pellagonisë, rajonin Jugperëndimor, rajonin e Vardarit dhe rajonin e Shkupit“, EuropeAid/136347/IH/SER/MK, i financuar nga Bashkimi Evropian, i inicuar nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, në kuadër të IPA-s, për të cilin është lidhur marrëveshje dhe është zbatuar nga Sektori për financim qendror dhe lidhje të marrëveshjeve, Ministria e financave dhe i implementuar nga ENVIROPLAN S.A. dhe partnerët e saj të konsorciumit LOUIS BERGER – BiPRO GmbH – EPEM S.A. – SLR Consulting Limited.