Shkolla “7 Marsi” në Tetovë u furnizua me pajisje te reja

Gjimnazi “7 Marsi” u furnizua me banka dhe karike të reja, inventar të ri për zyra, projektora për çdo klasë, pajisje laboratorike për lëndët kimi, biologji dhe fizik. Furnizim ky i bërë nga buxheti vetanak i shkollës.